Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych

Odpady medyczne są efektem pracy ludzkiej, lecz stanowią wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Pracownicy sanitarno – epidemiologiczny i Minister zdrowia silą się na to, aby w Polsce gospodarka odpadami medycznymi zmieniła się  i uskuteczniono właściwe ich unieszkodliwianie.

Początkiem tej działalności jest poznanie kwalifikacji i podziału odpadów medycznych, co wielu osobom pozwoli uświadomić, że niektóre odpady są naprawdę niebezpieczne. Nawet ustawa Ministra Zdrowia i rozporządzenia Ministra Środowiska szczegółowo określają, co jest odpadami medycznymi. Są to odpady powstające w wyniku udzielania świadczeń lekarskich, a więc zarówno na etapie leczenia, diagnozowania, badań, profilaktyki czy przeprowadzania eksperymentów.

Generalnie wszystkie czynności w zakresie medycyny wytwarzają odpady medyczne, którymi są:  odpadu medyczne i weterynaryjne, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, odpady z diagnozowania, profilaktyki i leczenia, części ciała, organy, krew i pojemniki na nie, inne odpady, które mogą zawierać toksyny czy drobnoustroje chorobotwórcze, materiał genetyczny przenoszący choroby, chemikalia, leki przeterminowane i niezabezpieczone, opakowania po lekach, zużyte kąpiele lecznice a także resztki pożywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych.

Ta klasyfikacja dobitnie ukazuje, jak wiele czynników powstających w trakcie działalności medycznej może stanowić odpady medyczne. Co więcej, należy przypomnieć, że odpady medyczne mogą znajdować się w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Nie wystarcza zatem wrzucenie ich do szpitalnej kotłowni, gdyż nawet podczas spalania mogą być wydzielane trujące substancje. Przepisy bhp szczegółowo określają, jak poszczególne odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane i następnie utylizowane. Przestrzeganie tych wytycznych jest niezbędnym obowiązkiem wszystkich pracowników medycznych oraz osób, które mają kontakt z odpadami medycznymi. Jest to niezbędne, gdyś odpady medyczne mogą być bardzo niebezpieczne i zagrażać zdrowiu oraz życiu pacjentów, ale także pracowników czy po prostu osób przebywających w miejscach ich powstawania.